# ویرایش کاربر POST

برای ویرایش اطلاعات کاربر با استفاده از شناسه (Id) آن می توانید از طریق این متد اقدام نمائید.

# URL

https://api.kavenegar.io/user/v1/endpoints/{id}

# پارامترهای ‌ URL

نام نوع توضیحات وضعیت
id Integer شناسه کاربر Required

# مثال

# پارامترهای ورودی

{
  "username" : "09120822930",
  "mobileNumber" : "09120822930",
  "platform" : "android",
  "displayName" : "Mohsen Karimi"
}

# پارامترهای خروجی

{
  "id": 86,
  "displayName" : "Mohsen Karimi",
  "username": "09120822930",
  "mobileNumber": "09120822930",
  "createdAt": "2018-07-11T13:15:06.631",
  "updatedAt": "2018-07-11T13:15:06.631",
  "platform": "android",
  "apiToken": "8aca6afe-81c9-4a01-8b3d-d763ab4cfe16",
  "status": "available"
}