# جدول خطاهای وب سرویس

# لیست مقادیر Status

خطا توضیحات
bad_request درخواست نامعتبر است
internal_server_error خطای سرور
validation_error پارامترها معتبر نیست
unauthorized دسترسی مجاز نیست

# لیست مقادیر Reasons

خطا توضیحات
receptor_endpoint_busy مخاطب در تماس دیگری است
invalid_endpoint_platform مقدار پلتفرم کاربر نامعتبر می باشد. مقادیر معتبر : 'ios' یا 'android'
invalid_application_token اپلیکیشن توکن ارسال شده نامعتبر می باشد.
invalid_application_id شناسه اپلیکیشن معتبر نمی باشد
invalid_endpoint_id دسترسی مجاز نیست
invalid_call_id شناسه تماس معتبر نیست
invalid_input_parameter نوع پارامترها همخانی ندارد
invalid_request_body دسترسی مجاز نیست
duplicate_endpoint_username شناسه endpoint وارد شده تکراری می باشد
failed خطای نامشخص