# لیست کاربرها POST

برای دریافت لیست کاربرها از این متد می توانید اقدام کنید.

# URL

https://api.kavenegar.io/user/v1/endpoints

# پارامترهای URL

نام نوع توضیحات وضعیفت
username String نام کاربری منحصر به فرد Optional
since DateTime تاریخ شروع Optional
until DateTime تاریخ پایان Optional
page Integer شماره صفحه Optional
size Integer تعداد در هر صفحه Optional

# مثال

# درخواست

https://api.kavenegar.io/user/v1/endpoints?since=2018-05-26T00:00&until=2018-10-03T00:00

# خروجی

{
  "page": {
    "number": 0,
    "size": 20,
    "total": 5
  },
  "result": [
    {
      "id": 86,
      "applicationId": 1,
      "username": "mohsen_k",
      "createdAt": "2018-07-11T13:15:06.000",
      "updatedAt": "2018-07-11T13:15:06.000",
      "platform": "ios",
      "accessToken": "8aca6afe-81c9-4a01-8b3d-d763ab4cfe16",
      "status": "available"
    },
    {
      "id": 82,
      "applicationId": 1,
      "username": "mohammad_r",
      "createdAt": "2018-05-27T11:24:01.000",
      "updatedAt": "2018-05-27T11:24:01.000",
      "platform": "ios",
      "accessToken": "47e6dcaa-93ac-4205-9f9c-b6d686e03b53",
      "status": "available"
    },
    {
      "id": 81,
      "applicationId": 1,
      "username": "hadi_esk",
      "createdAt": "2018-05-26T23:52:53.000",
      "updatedAt": "2018-05-26T23:52:53.000",
      "platform": "android",
      "accessToken": "4a0383d8-b548-45ad-b2a4-252972a499de",
      "status": "available"
    },
    {
      "id": 80,
      "applicationId": 1,
      "username": "moein_n",
      "createdAt": "2018-05-25T01:52:11.000",
      "updatedAt": "2018-05-25T01:52:11.000",
      "platform": "android",
      "accessToken": "7e650282-f607-4d4c-9b92-f415aa5557c4",
      "status": "available"
    },
    {
      "id": 79,
      "applicationId": 1,
      "username": "maedee_k",
      "createdAt": "2018-05-24T00:21:04.000",
      "updatedAt": "2018-05-24T00:21:04.000",
      "platform": "android",
      "accessToken": "d7de8f54-c2e6-428c-8da0-a446bf53134a",
      "status": "available"
    }
  ]
}