# حذف کاربر DELETE

# URL

https://api.kavenegar.io/user/v1/endpoints/{id}

# پارامترهای URL

نام نوع توضیحات وضعیت
id String شناسه تماس Required

# مثال

# درخواست

https://api.kavenegar.io/user/v1/endpoints/86

نکته

در صورتی که حذف کردن به درستی انجام شود Status Code برابر با 204(Not Content) خواهد بود و خروجی وجود ندارد.