# ایجاد کاربر POST

برای ایجاد تماس از یک کاربر به کاربر دیگر باید برای هر کاربر یک Endpoint ایجاد شود. Endpoint ها در واقع دستگاها و یا کاربرانی هستند که قابلیت ایجاد و دریافت تماس را دارند

# URL

https://api.kavenegar.io/user/v1/endpoints

# پارامترهای POST

نام نوع توضیحات وضعیت
username String شناسه منحصر به فرد کاربر Required
displayName String نام نمایشی Optional
mobileNumber String شماره همراه Optional
platform String پلتفرم کاربر (android,ios) Optional

# مثال

# درخواست

{
  "username" : "mohsen_k",
  "mobileNumber" : "0912123456",
  "platform" : "android",
  "displayName" : "Mohsen Karimi"
}

# خروجی

{
  "id": 86,
  "displayName" : "Mohsen Karimi",
  "username": "mohsen_k",
  "mobileNumber": "0912123456",
  "createdAt": "2018-07-11T13:15:06.631",
  "updatedAt": "2018-07-11T13:15:06.631",
  "platform": "android",
  "apiToken": "8aca6afe-81c9-4a01-8b3d-d763ab4cfe16",
  "status": "available"
}