# لیست تماس ها GET

برای دریافت لیست کلیه تماس ها می توانید از این متد استفاده نمائید.

# URL

https://api.kavenegar.io/user/v1/calls

# پارامترهای GET

نام نوع توضیحات اختیاری
endpointId Integer شناسه Endpoint Optional
since DateTime تاریخ شروع Optional
until DateTime تاریخ پایان Optional
page Integer شماره صفحه Optional
size Integer تعداد در هر صفحه Optional

# مثال

# درخواست

https://api.kavenegar.io/user/v1/calls?since=2018-05-26T00:00&until=2018-10-03T00:00

# خروجی

{
  "page": {
    "number": 0,
    "size": 20,
    "total": 1839
  },
  "result": [
    {
      "id": "b80b0aa3-51e0-481a-a9df-3341e2778f09",
      "applicationId": 1,
      "createdAt": "2018-11-20T14:24:46.206",
      "startedAt": "2018-11-20T14:24:49.520",
      "finishedAt": "2018-11-20T14:24:52.871",
      "duration": 3351,
      "caller": {
        "id": 175,
        "applicationId": 1,
        "username": "09120822930",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "platform": "android",
        "accessToken": "97ade06a-e09a-4bda-b467-eae3aba825b6",
        "status": "offline"
      },
      "receptor": {
        "id": 176,
        "applicationId": 1,
        "username": "09307269676",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "platform": "ios",
        "accessToken": "bd5443f6-c351-44cb-b40d-79f66519a6f1",
        "status": "offline"
      },
      "finishReason": "hangup",
      "recording": {
        "id": 2183,
        "name": "b80b0aa3-51e0-481a-a9df-3341e2778f09",
        "url": "https://static.kavenegar.io/recordings/b80b0aa3-51e0-481a-a9df-3341e2778f09/final.mp3",
        "status": "done"
      }
    },
    {
      "id": "ad611d2d-82e7-4637-9f12-72b3d43bc43c",
      "applicationId": 1,
      "createdAt": "2018-11-20T14:24:29.726",
      "startedAt": "2018-11-20T14:24:32.888",
      "finishedAt": "2018-11-20T14:24:35.691",
      "duration": 2803,
      "caller": {
        "id": 175,
        "applicationId": 1,
        "username": "09120822930",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "platform": "android",
        "accessToken": "97ade06a-e09a-4bda-b467-eae3aba825b6",
        "status": "offline"
      },
      "receptor": {
        "id": 176,
        "applicationId": 1,
        "username": "09307269676",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "platform": "ios",
        "accessToken": "bd5443f6-c351-44cb-b40d-79f66519a6f1",
        "status": "offline"
      },
      "finishReason": "hangup"
    },
    {
      "id": "7fbc01d9-3a5c-422a-8582-934d8155731f",
      "applicationId": 1,
      "createdAt": "2018-11-20T14:22:37.162",
      "finishedAt": "2018-11-20T14:22:58.240",
      "duration": 0,
      "caller": {
        "id": 175,
        "applicationId": 1,
        "username": "09120822930",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "platform": "android",
        "accessToken": "97ade06a-e09a-4bda-b467-eae3aba825b6",
        "status": "offline"
      },
      "receptor": {
        "id": 176,
        "applicationId": 1,
        "username": "09307269676",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "platform": "ios",
        "accessToken": "bd5443f6-c351-44cb-b40d-79f66519a6f1",
        "status": "offline"
      },
      "finishReason": "hangup"
    },
    {
      "id": "f6a22b54-3085-4159-9bcf-08d2f7a119d1",
      "applicationId": 1,
      "createdAt": "2018-11-20T14:17:00.736",
      "startedAt": "2018-11-20T14:17:09.630",
      "finishedAt": "2018-11-20T14:17:13.340",
      "duration": 3709,
      "caller": {
        "id": 175,
        "applicationId": 1,
        "username": "09120822930",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "platform": "android",
        "accessToken": "97ade06a-e09a-4bda-b467-eae3aba825b6",
        "status": "offline"
      },
      "receptor": {
        "id": 176,
        "applicationId": 1,
        "username": "09307269676",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "platform": "ios",
        "accessToken": "bd5443f6-c351-44cb-b40d-79f66519a6f1",
        "status": "offline"
      },
      "finishReason": "hangup",
      "recording": {
        "id": 2179,
        "name": "f6a22b54-3085-4159-9bcf-08d2f7a119d1",
        "url": "https://static.kavenegar.io/recordings/f6a22b54-3085-4159-9bcf-08d2f7a119d1/final.mp3",
        "status": "done"
      }
    },
    {
      "id": "4ac7a233-593f-4c8c-a89b-b75c5c99c1aa",
      "applicationId": 1,
      "createdAt": "2018-11-20T14:13:08.898",
      "startedAt": "2018-11-20T14:13:19.032",
      "finishedAt": "2018-11-20T14:13:22.613",
      "duration": 3580,
      "caller": {
        "id": 175,
        "applicationId": 1,
        "username": "09120822930",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
        "platform": "android",
        "accessToken": "97ade06a-e09a-4bda-b467-eae3aba825b6",
        "status": "offline"
      },
      "receptor": {
        "id": 176,
        "applicationId": 1,
        "username": "09307269676",
        "createdAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "updatedAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
        "platform": "ios",
        "accessToken": "bd5443f6-c351-44cb-b40d-79f66519a6f1",
        "status": "offline"
      },
      "finishReason": "hangup",
      "recording": {
        "id": 2178,
        "name": "4ac7a233-593f-4c8c-a89b-b75c5c99c1aa",
        "url": "https://static.kavenegar.io/recordings/4ac7a233-593f-4c8c-a89b-b75c5c99c1aa/final.mp3",
        "status": "done"
      }
    }
  ]
}