# دریافت اطلاعات تماس GET

با استفاده از این متد می توانید اطلاعات تماس را از طریق شناسه تماس (CallId) دریافت نمائید.

# URL

https://api.kavenegar.io/user/v1/calls/{id}

# پارامترهای URL

نام نوع توضیحات وضعیت
id String شناسه تماس Required

# نمونه درخواست

http://api.kavenegar.io/admin/v1/calls/ed7a310e-da2e-4014-b9c7-8df918b9bef7

# نمونه خروجی

{
  "id": "ed7a310e-da2e-4014-b9c7-8df918b9bef7",
  "applicationId": 1,
  "createdAt": "2018-11-20T14:11:29.899",
  "startedAt": "2018-11-20T14:11:32.894",
  "finishedAt": "2018-11-20T14:11:37.887",
  "duration": 4992,
  "caller": {
    "id": 176,
    "applicationId": 1,
    "username": "09307269676",
    "createdAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
    "updatedAt": "2018-09-16T14:33:50.000",
    "platform": "ios",
    "accessToken": "bd5443f6-c351-44cb-b40d-79f66519a6f1",
    "status": "offline"
  },
  "receptor": {
    "id": 175,
    "applicationId": 1,
    "username": "09120822930",
    "createdAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
    "updatedAt": "2018-09-16T14:33:42.000",
    "platform": "android",
    "accessToken": "97ade06a-e09a-4bda-b467-eae3aba825b6",
    "status": "offline"
  },
  "finishReason": "hangup",
  "recording": {
    "id": 2176,
    "name": "ed7a310e-da2e-4014-b9c7-8df918b9bef7",
    "url": "https://static.kavenegar.io/recordings/ed7a310e-da2e-4014-b9c7-8df918b9bef7/final.mp3",
    "status": "done"
  }
}