# راه اندازی SDK iOS تماس کاوه نگار

# نیازمندی ها

 • iOS 10.0+
 • Xcode 8.0+
 • Swift 3.3+

# نصب

# Carthage

برای نصب کتابخانه KavenegarCall از طریق Carthage در Cartfile خود Dependency زیر را قرار دهید :

github "kavenegar/call-ios-sdk"

سپس دستور carthage update را برای دریافت و دانلود کتابخانه اجرا کنید.

فایل KavenegarCall.framework را داخل پروژه Xcode خود قرار دهید.

نکته

در حال حاضر کیت توسعه تماس اینترنتی کاوه نگار فقط از طریق Carthage قابل استفاده می باشد.

# دسترسی ها

 • گزینه Push Notification را فعال کنید.

 • در بخش Background Modes گزینه Voice over IP و Audio, AirPlay and Picture in Picture را فعال کنید.

Xcode Project Capabilities

نکته

در xcode ۹ به بعد برای اضافه کردن Background Mode باید در فایل Info.plist به صورت دستی اقدام نمایید:

```xml
<key>UIBackgroundModes</key>
<array>
 <string>audio</string>
 <string>voip</string>
</array>
```

# راه اندازی اولیه

در آغاز پروژه قبل از هر کاری نیاز به initialize کردن SDK وجود دارد. برای این کار کد زیر را در AppDelegate قرار می دهیم :

 func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
  KavenegarCall.initialize(environment: .production)
  return true
}