# راه اندازی تماس

بعد از ایجاد تماس طرفین تماس هر کدام باید ‍Call Id و Access Token مربوط به دستگاه خود را داشته باشند.

برای راه اندازی تماس و متصل کردن SDK به تماس مورد نظر با استفاده از Call Id و Access Token مربوطه کد زیر را اجرا کنید.

KavenegarCall.instance.initCall(callId: callId,accessToken: accessToken, listener: self,callback: { (status,call) in

  if result != .success {
    self.close()
    return
  }

  switch self.call.direction {
    case .outbound:
    // call is a outbound call
    case .inbound:
    // call is an inbound call
  }
})

نکته

برای مشاهده مقادیر JoinStatus به صفحه لیست مقادیر JoinResult مراجعه نمایید.

نکته

در صورت قطع شدن ارتباط وب سوکت با سرور، کیت توسعه به صورت خودکار تا ۱۰ بار تلاش به برقراری ارتباط می کند. در صورتی که موفق به وصل نمودن ارتباط نشود تماس را با وضعیت ‍‍messaging_connection_broken خاتمه می دهد.