# نصب

در قدم اول باید کتابخانه kavenegar-call را بر روی پروژه اضافه نمایید. برای پیدا کردن SDK کاوه نگار باید Repository کاوه نگار را به فایل build.gradle کل پروژه در قسمت ‍allprojects/repositories اضافه کنید :

allprojects {
  repositories {
    maven {
      url "http://maven.kavenegar.io/"
    }
  }
}

و کد زیر را به build.gradle ماژول و بخش ‍dependencies اضافه کنید :

dependencies {
  implementation 'io.kavenegar:call-sdk:1.2.5'
}

# دسترسی ها

اس دی کی کاوه نگار حداقل به این دسترسی ها نیاز دارد :

<uses-permission android:name="android.permission.RECORD_AUDIO" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.CHANGE_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" />

# راه اندازی اولیه

در آغاز پروژه قبل از هر کاری باید SDK کاوه نگار را initialize کنید. برای این کار باید کد زیر را در متد onCreate کلاس اپلیکیشن خود اضافه کنید :

 
public class MyApplication extends Application {

  @Override
  public void onCreate() {
    KavenegarCall.initialize(this, Environment.PRODUCTION);
    super.onCreate();
  }
}