# دریافت تماس

بعد از ایجاد تماس در بکند اپلیکیشن خود از طریق فراخوانی وب سرویس کاوه نگار از خروجی برگشتی اطلاعاتی مانند CallId و AccessToken را باید از طریق Push Notification به دستگاه Receptor ارسال نمائید.

برای مثال برای هندل کردن Push Notification تماس از طریق Firebase به صورت زیر اقدام کنید :

public class MyFirebaseService extends FirebaseMessagingService {

  @Override
  public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {
    if (remoteMessage.getData().get("action").equals("call")) {
      String payloadRaw = remoteMessage.getData().get("payload");
      try {
        JSONObject payload = new JSONObject(payloadRaw);
        Intent intent = new Intent(this, CallActivity.class);
        intent.putExtra("call_id", payload.getString("callId"));
        intent.putExtra("access_token", payload.getString("accessToken"));
        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK);
        this.startActivity(intent);

      } catch (Exception ex) {
      }
    }
  }
}

هشدار

در حال حاضر کاوه نگار در ارسال پوش نوتیفیکیشن هیچ دخالتی نمی کند. و شما در اپلیکیشن Back-End خود باید آن را ارسال کنید.

برای اطلاعات بیشتر می توانید نمونه کد Back-End سرویس تماس اینترنتی را مشاهده نمائید :

https://github.com/kavenegar/call-backend-sample-node