# سرویس Messaging

بعد از ایجاد تماس طرفین تماس هر کدام باید ‍Call Id و Access Token مربوط به دستگاه خود را داشته باشند.

برای راه اندازی تماس و متصل کردن SDK به تماس مورد نظر با استفاده از Call Id و Access Token مربوطه کد زیر را اجرا کنید.

KavenegarCall.getInstance().initCall(callId, accessToken, this, (status, call) -> {
   if (startResult == JoinStatus.SUCCESS) {
      // (1) - start was success
      // call is ready to use
   } else {
      // (2) - start failed
      // call is null here 
   }        
});

نکته

برای مشاهده مقادیر JoinStatus به صفحه لیست مقادیر JoinResult مراجعه نمایید.

نکته

در صورت قطع شدن ارتباط وب سوکت با سرور، کیت توسعه به صورت خودکار تا ۱۰ بار تلاش به برقراری ارتباط می کند. در صورتی که موفق به وصل نمودن ارتباط نشود تماس را با وضعیت ‍‍messaging_connection_broken خاتمه می دهد.